fredag 14 februari 2014

Scaffolding

Under hela höstterminen har vi i åk 2 tränat oss på att ta hjälp av olika lässtrategier för att lättare förstå olika texter, både skönlitterära texter, faktatexter, artiklar, sånger, sagor mm. Vi har till en början tränat på en eller två lässtrategier i taget för att bli säkra på hur vi ska använda dem.

Tidigare har jag berättat om hur vi startade upp arbetet med Stjärnläsare i SO kring vårt arbete om världen. Vi tog hjälp av läsfixarna för att lättare förstå texten. Till en början gjorde vi allt gemensamt och vi läste en text som jag visade på smartboarden.

Den andra gången läste vi om Europa och då fick barnen egna texter att läsa, men vi tog ändå samtalet och skrivandet gemensamt.

Till det tredje undervisningstillfället fick eleverna önska en världsdel att arbeta med och delades därefter in i grupper. Denna gång fick de hjälpas åt tillsammans att läsa, skriva och samtala. Efter avslutat arbete delgav vi varandra vad vi lärt oss om de olika världsdelarna. Det känns som vi är på god väg att bli stjärnläsare, att kunna använda oss av alla lässtrategier på egen hand.

Barbro Westlund beskriver scaffolding (stödstrukturer, byggnadsställningar) i sin bok Att undervisa i läsförståelse (s. 23):


"Scaffolding påminner mycket om Vygotskijs tankar om betydelsen av imitation. Begreppet scaffolding innebär att läraren ger eleverna mycket stöd i början av inlärningsprocessen och att detta stöd avtar efter hand som eleven klarar allt mer på egen hand.  I undervisningssammanhang syftar man oftast på den hjälp eleverna får av läraren eller av mer kunniga kamrater men även grupper eller andra samarbetsformer kan fungera som stödstrukturer för eleverna."

Vår detektivtavla med nya ord
samlade från veckan som gått.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar