söndag 25 december 2016

Cirkelmodellen i berättelseskrivande, åk 2
Livet i Bokstavslandet ger rika möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt där samtal, läsning och skrivning lyfts in i ett meningsfullt sammanhang och där elevaktiviteten är hög. De berättande texterna om Ami, Bruno, Coco och Dani varvas med andra typer av texter som på ett naturligt sätt passar ihop med innehållet.

Eleverna lämnas inte ensamma i sitt lärande. Läraren modellerar hur hen tänker om text och låter eleverna berätta om sitt tänkande. Till stöd används lässtrategierna, som hjälper till att förutspå, utreda nya ord och uttryck, ställa frågor, sammanfatta och se inre bilder.

Genom att läsa olika texttyper och synliggöra texternas uppbyggnad och särdrag fördjupas elevernas kunskap om olika sorters texter, både hur de ska förstås och hur de ska skrivas. Men innan eleverna skriver på egen hand är det viktigt att man tillsammans skapar gemensamma texter.

De språkutvecklande övningar som visas som exempel i Livet i Bokstavslandet utgår från Vygotskij och den sociokulturella teorin; att språkutveckling och lärande sker i samspel med andra.

Det som barnet idag kan göra i samarbete 
kommer det imorgon att kunna göra självständigt. 
- Vygotskij

Genrepedagogik vilar på en sociokulturell syn på lärande och utgår från cirkelmodellen (Gibbons). Cirkelmodellen innebär många tillfällen där man interagerar tala, lyssna, läsa och skriva med ämnesinnehållet i undervisningen. Denna modell genomsyrar allt det arbete som man gör tillsammans och på egen hand utifrån arbetsmaterialet som hör till i Livet i Bokstavslandet åk 2. Genrekunskap - att kunna känna igen - ligger till grund för hur man planerar sitt skrivande.

Cirkelmodellen bygger på fyra faser:
 • Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper
 • Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder
 • Fas 3: Skriva gemensam text
 • Fas 4: Skriva text individuellt eller i par

I den tvåa där jag arbetar känner eleverna igen den berättande textens struktur ganska väl eftersom de arbetat med Sagomattan i F-klass och även med cirkelmodellen för berättelseskrivande i åk 1. Jag ser det ändå som en fördel att då och då repetera de olika texttyperna med hjälp av cirkelmodellen och ge nya utmaningar i takt med att eleverna behöver det. Det kan vara bra att ha i åtanke att upplägget passar min grupp, men att arbetssätt och metoder måste anpassas till den grupp man undervisar, de förhållanden som råder här och nu, men även till sig själv som lärare. Arbetsformer och arbetssätt är i första hand redskap som man använder för att göra undervisningen så bra som möjligt.

Här nedan följer nu en liten beskrivning av hur vi arbetat med berättelseskrivande med hjälp av Livet i Bokstavslandet i åk 2.


Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaperKapitlet om Spökhistorier i Livet i Bokstavslandets läsebok väckte stort intresse hos eleverna och vi hade textsamtal med hjälp av lässtrategierna och gjorde sedan en bildsekvensövning för att sammanfatta och tydliggöra en av spökhistoriernas uppbyggnad. Bildstöd är väldigt användbart! I Livet i Bokstavslandets arbetsbok finns sekvensbilder till de flesta kapitel.

Bildsekvensövningen gick till så här: Inledningsvis högläste jag spökhistorien från Livet i Bokstavslandet igen som en repetition. Eleverna delades in i grupper om fyra. Varje elev fick en bild. De skulle inte visa för de andra utan en i taget fick beskriva för gruppen vad de hade på sin bild. Sedan kom de överens om i vilken ordning bilderna skulle komma. Till slut vände de bilderna så alla kunde se och bilderna lades kronologiskt från vänster till höger. Eleverna tränade tillsammans på att återberätta historien muntligt. De som ville redovisade inför klassen. Slutligen skrevs en sammanfattning i Livet i Bokstavslandets arbetsbok.


Lektionen som följde återberättade vi spökhistorien och fyllde i en berättelsekarta med hjälp av stödord och korta meningar.


Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder
Eleverna fick gruppvis läsa en saga (hämtad från lektion.se), som de sedan fick sammanfatta med stödord/meningar i en egen berättelsekarta. 


En saga eller berättelse skrivs oftast i dåtid och därför gjorde jag om sagan vi läst till en lucktext där vi tränade på just detta. 
Till mångas förtjusning fick vi äntligen träffa ugglan Lilla Bo igen, som kläcktes ur vårt magiska ägg i åk 1. Ugglan hade ritat bilder och skrivit ord i en berättelsekarta kring vad den varit med om. Det blev engagerande samtal om både formen och innehållet, som hade berättats med en röd tråd.

Eleverna fick sedan i uppdrag att rita en figur eller karaktär som de tycker om, te.x. en dataspelsfigur, en sagofigur, ett gosedjur eller ett husdjur. Utifrån karaktären fick de fylla i egna bilder och stödord i sin berättelsekarta med början, händelse/problem, lösning och slut i Livet i Bokstavslandets arbetsbok. Det blev som i ett trollslag en tyst men ivrig skapande aktivitet där kreativiteten flödade.


Fas 3: Skriva en gemensam text 
Först skrev vi en gemensam text utifrån ugglan Lilla Bos berättelsekarta. I berättelsens början pratade vi mycket om hur viktigt det är att berätta vem det handlar om, hur karaktären ser ut, i vilken miljö den befinner sig i och att på något sätt få med vad den ska göra.

En slags lucktext med olika "börjor", hade vi som hjälp, för att vi skulle få mer variation i ordvalet. En hel del tidsord fanns med, såsom En dag, Plötsligt, Då, När, Efter ett tag, Strax, Sen/Sedan, Till slut, Äntligen.

Talstreck var också något som jag tog upp och att man ska börja på ny rad när någon säger något.

Det blev en bra diskussion i klassen kring hur vi skulle formulera oss och få med det viktigaste i berättelsen. Lilla Bos upplevelser är något som engagerar eleverna, eftersom det är en sådan omtyckt figur i klass 2.


Fas 4: Skriva en individuell text


Äntligen fick eleverna sätta igång att skriva på egen hand! De hade sin favoritfigur och sin egenskapade berättelsekarta att utgå ifrån. Till sin hjälp hade de också börjorna med tidsorden, som de fick använda om de ville.

Den röda tråden är inritad!

Spontant ville jag jubla rakt ut när jag hade läst berättelserna! Det här arbetet har gett fint resultat och jag kan se att alla skriver med en röd tråd. En del ville rita in den röda tråden i sin berättelsekarta. Blev väldigt fint och tydligt!

Efter jullovet kommer vi använda oss av checklistor när vi läser igenom berättelserna igen och klura på om det finns något som går att förbättra. Det som också är bra med arbetsboken är att det går att fylla på och ändra i olika delar (början, händelse/problem, lösning, slut) eftersom skrivsidan är uppdelad i fyra rutor. 

Olika typer av mallar, checklistor, berättelsekartor/planeringstabeller finns som kopieringsunderlag i Livet i Bokstavslandets lärarhandledning.

Länktips

Ng- ordsaga av Caroline Cras

Libers julkalender åk 1-3, lektion 15. Här finns en minilektion ur Livet i Bokstavslandets Lärahandledning och även två olika berättelsekartor/planeringsmallar.

Mina tidigare inlägg om cirkelmodellen i berättelseskrivande

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

söndag 18 december 2016

Anna och Philips Lärarpodcast

Får ni en liten stund över lyssna på Marie Trapp och mig när vi pratar om vikten att eleverna inte lämnas ensamma i sitt lärande. Att läraren måste fungera som modell och visa på hur man kan använda olika läs- och skrivstrategier i undervisningen. Vikten av att ha en varierad undervisning där delarna blir till en helhet men ändå med ett tydligt syfte och tydlig struktur.

Avsnitt 86: En läsande klass och Livet i Bokstavslandet med Marie Trapp och Marika Nylund Eksöndag 11 december 2016

Från tal till skrift i Bokstavslandet

En bro mellan tal och skrift får man med hjälp av att använda bilder inför elevernas skrivande. Inspiration hämtad från boken Stärk språket stärk lärandet, Pauline Gibbons.

En bildsekvensövning kring berättande text 
Vi har redan under en tidigare lektion haft ett textsamtal tillsammans kring en spökhistoria från Livet i Bokstavslandets läsebok för åk 2 och eleverna har tränat på texten hemma.

Inledningsvis högläser jag spökhistorien från Livet i Bokstavslandet igen som en repetition. Eleverna delas in i grupper om fyra. Varje elev får en bild. De ska inte visa för de andra utan en i taget får beskriva för gruppen vad de har på sin bild. Sedan kommer de överens om i vilken ordning bilderna ska komma. Till slut vänder de bilderna så alla kan se och bilderna läggs kronologiskt från vänster till höger. Eleverna tränar tillsammans på att återberätta historien muntligt. De som vill redovisar inför klassen. Slutligen skrivs en sammanfattning i Livet i Bokstavslandets arbetsbok.


Gibbons fyra faser kring beskrivande textI So:n gör vi en Jorden runt-resa med klassen! Vi samlar stämplar i vårt Jorden-runt pass vartefter vi arbetat med varje världsdel.

Tanken är att vi börjar i det talade, vardagliga språket och stöttar eleverna mot det ämnesspecifika språket.

Gibbons fyra faser
Fas 1. Elevgrupperna får kuvert med blandade bilder från fyra olika världsdelar, som de ska samarbeta och diskutera kring och sedan sortera. Bilderna tar upp ett axplock av världsdelarnas länder, flaggor, djur, byggnader, natur och befolkning.

Fas 2. Jag högläser några korta faktatexter och utifrån dem flyttar vi om bilderna lite. Introduktion av nyckelord handlar om att bekanta sig med dessa bilder, som eleverna får benämna och visa upp.

Resterande världsdelar tar vi so-lektionen efter och gör samma sak.
Fas 3. Efterföljande lektion med detta material får eleverna gruppvis varsin världsdel att läsa om. Med hjälp av bilderna ska de sammanfatta texten med egna ord. Efter en stunds övning har vi muntlig redovisning inför övriga klassen. Många tycker det är pirrigt, men också väldigt kul. Vi tränar på att vara en bra publik också och inte kommentera eller skratta åt någon. Efter redovisning intervjuar jag varje grupp som en sportreporter med en mikrofon. En del blir sugna på att prova när de ser att det är ganska roligt och inte alls så farligt.
Fas 4. Eleverna läser texten om världsdelen igen och plockar ut viktiga nyckelord i en planeringstabell. Med hjälp av nyckelorden skriver de sedan egna faktatexter i sina loggböcker. En utmaning, som jag tycker är jätteviktig, är att eleverna dessutom får bilda egna frågor om den världsdel de läst om. Det kan vara frågor man kan hitta svar på i texten eller frågor kring något eleverna funderar på.
Jag gjorde en liknande övning om världsreligionerna för två år sedan. Redan då märkte jag att det här är ett väldigt lärorikt sätt att arbeta. Eleverna stärks både i språket och självförtroendet att våga prata inför en mindre grupp eller inför klassen och att sedan skriva egna faktatexter.

Läs mer: Världsreligionerna - på väg från tal till skrift

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

fredag 2 december 2016

Julklappslistan 2016

I Nyköping gör pedagoger och bibliotekarier en lista med ett urval av alla roliga och bra ungdomsböcker som finns. Bland många fantastiska författare i listan hittas även Ulf Stark, som skrivit Livet i Bokstavslandets läseböcker. 

Bara att sprida och se till att alla barn och ungdomar får minst en bok var i julklapp!

Julklappslistan 2016


onsdag 30 november 2016

En instruktion till att göra en snögubbe


Älskar stjärnor eller snöflingor till fönstren! Hittade den här söta snögubben på en blogg, Lil Country Librarian, och har skrivit en instruktion, som eleverna får följa när de ska göra den. Passar bra nu när vi lärt oss mycket om instruktioner!

Mallar

Instruktion

Vill du läsa mer om hur vi arbetat med instruerande texter så klicka här!

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

lördag 26 november 2016

Kunskapsfestival


Kunskapsfestival i dagarna tre! Upplägget på Bryngelstorpskolan är att vi under tre eftermiddagar och kvällar har skolan öppen för utvecklingssamtal. Föräldrarna bokar sina tider via Elevinfo. Efter samtalet, som eleven håller i på egen hand, har vi ett trepartssamtal mellan elev, vårdnadshavare och mentor där vi sätter upp nya IUP-mål och har en liten pratstund tillsammans. Matsalen är öppen för trevlig samvaro och fika. Där visas klassernas arbeten och bildspel från höstens projekt, t.ex. vårt cirkustema, som var ett övergripande tema för hela skolan denna höst. Eleverna har tränat många gånger för varandra och låtsats vara varandras föräldrar när de tränat innan utvecklingssamtalet. Det brukar vara jättemysigt att få höra dem berätta för sina föräldrar om sin kunskapsutveckling och allt vi gör i skolan. 


Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Strategier för skrivande av instruerande texter


Att undervisa elever för att tillägna sig strategier för skrivande, har visat sig vara något av det som ger absolut störst effekt i skrivundervisning (Graham m.fl. 2012). I Livet i Bokstavslandets Lärarhandledning finns mallar att förstora och ha på väggen i klassrummet, så alla kan se hur olika texter är uppbyggda. Vi arbetar enligt cirkelmodellen och ger eleverna en stabil grund för sitt skrivande. De senaste veckorna har vi arbetat med instruerande texter. 

Fas 1 i cirkelmodellen, att bygga upp kunskap inom ämnesområdet, inleddes genom att jag högläste en instruerande text ur läseboken. 


Kapitlet innehåller en vägbeskrivning och bilder, som väckte stor nyfikenhet hos eleverna. Hur cyklade fröken till scoutstugan egentligen? Vi tittade på en mall för hur instruerande text kan se ut.


Fas 2 i cirkelmodellen, att studera texter inom genren instruerande texter för att få förebilder, genomförde vi med hjälp av uppgifterna i arbetsboken. Receptet på banangodis blev några sugna på att testa hemma. 
I fas 3 skrev vi gemensamt en instruerande text om att borsta tänderna. Det blev lite roligt då jag försökte följa elevernas uppmaningar om hur jag skulle göra. Det räcker ju inte bara att stoppa in tandborsten i munnen. Instruktionerna måste bli flera. Eleverna förklarade mera.
När eleverna i fas 4 av cirkelmodellen själva fick välja vad de skulle skriva om fick de många roliga idéer, t.ex. fånga en pokémon, rykta en häst, spela en fotbollsmatch, slå in ett paket m.m. 

Upptäckte att några behövde träna mer på uppmaningar och det var då jag gjorde en enkel övning med dem, som jag kallar för Att göra en skolsaksbild. Vi använde helt enkelt vanliga skolsaker och eleverna fick följa mina instruktioner och placera dem på ett papper. Sedan jämförde vi om deras bild överensstämde med min. Efteråt jobbade eleverna parvis och tränade på att instruera varandra. Till sist skapade de egna konstverk, som de fick rita av. Dessa kommer vi att arbeta vidare med i tema om kartan.
Nytt kapitel i Livet i Bokstavslandet har mottagits med glädje av barnen. Vi upptäcker NG-ljudet både i läseboken och på vår Ordvägg. Eleverna har fått hem en ny stavningsläxa där träning av handstilen kommer in på ett bra sätt med hjälp av de olika raderna (tak, mellanvåning, golv och källare). Utmaningsläxa med lite klurigare ord delas ut på måndag för de som behöver eller önskar. Vi kommer också träna på orden i skolan.


"Fröken, hur ritar man en regering?"

I arbetsboken finns en övning där man ska förklara ett nytt ord genom att rita det. Då var det elevernas tur att ge mig en lite extra utmaning, för jag hade ju skojat och sagt att jag var bra på att rita regeringar. Ingen dag är den andra lik... vi har roligt nästan jämt!
I torsdags fick vi besök av utvecklingsansvarig på Liber, Magnus Bäckberg, som deltog i vårt klassrumsarbete med Livet i Bokstavslandet, parläsning i läseboken och läsförståelse i arbetsboken. Han uttryckte att det var trevligt att sitta och lyssna till barnen, som hjälpte och stöttade varandra i parläsningen.Vi tittade också på Livet i Bokstavslandets nya webbapp. Den kan köras i dator, surfplatta eller mobiltelefon. Med den kan eleverna träna på innehållet i boken: ord och frågor på texten. Det är självrättande övningar, som är kostnadsfria. Klicka nedan och testa.

Livet i Bokstavslandets webbapp

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Boktips fram till jul
Nu är det nedräkning till jul. Vi kommer att arbeta med Friends Snällkalendern, men jag har också en tanke om att ge barnen en del boktips. På torsdag kommer en bibliotekarie på besök för att presentera nya böcker.
Från En läsande klass har jag valt ut 24 st spännande boktitlar med tillhörande omslag och texter, som vi kommer ta en närmare titt på.

Tänker att vi gör det lite mysigt med tända ljus på vår stora runda matta i klassrummet. Vi drar lott om vem som får öppna paketet och där finns ett bokomslag och en text. Vi förutspår vad boken ska handla om och sedan läser jag en stund från texten. Här nedan är exempel på några böcker jag tänkt ha med.Hoppas att någon bok kommer att väcka intresse. Högläsning och korta boksamtal är väl ändå någonting värdefullt att ge barnen fram till jul?

Till sist: En minuts fantastisk film om läsning från Stadsbiblioteket i Göteborg. Så viktigt. Jag smälter!
Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

söndag 13 november 2016

Utmana och uppmuntra lärande med Livet i Bokstavslandet


Positiv start och inledning efter höstlovet med att titta på första delen av UR:s säsong 2 av Livet i Bokstavslandet tillsammans! Sedan hade vi stavningsträning i arbetsbok och ordläxa. 

En plastficka med stavningsträning skickades hem på måndagen. En del elever fick ett papper och andra två beroende på vilken utmaning de behövde (jag hade gjort en stavningskoll veckan innan höstlovet). Vi tränade också vid tre tillfällen på orden i skolan och på torsdagen hade vi läxförhör. Väldigt laddade barn måste jag säga! Har redan sett en utveckling i att många börjat skriva med en mer läslig handstil under de här dagarna. 


I samband med temat om ord som skrivs med sk lekte vi "Ett skepp kommer lastat". Att sitta i en ring där alla får komma till tals och där det är tillåtet att låna ord från varandra skapar gemenskap. En härlig stund då jag verkligen njuter av att vara lärare. Alla elever blir så glada över att få leka. Mer sånt!Fas 1 i cirkelmodellen, att bygga upp kunskap inom ämnesområdet, kring att skriva instruerande texter inleddes genom att jag högläste en instruerande text ur läseboken. 


Kapitlet innehåller en vägbeskrivning och bilder, som väckte stor nyfikenhet hos eleverna. Hur cyklade fröken till scoutstugan egentligen? Vi tittade på en mall för hur instruerande text kan se ut. I Lärarhandledningen finns mallar för olika typer av texter att förstora och ha på väggen i klassrummet, så alla kan påminnas hur texterna är uppbyggda.Den instruerande texten, som är kapitel 1B i läseboken, är veckans läsläxa och jag visade även olika sätt för hur man kan fylla i medföljande läsprotokoll (finns också som kopieringsunderlag i Lärarhandledningen). 


Eleverna har fått inloggning till Inläsningstjänst där många läromedel, som t.ex. Livet i Bokstavslandets läsebok, finns inlästa. Tänker att det kan vara bra att variera lästräningen hemma och att de elever som vill eller behöver det kan lyssna på texten och följa med i boken några gånger först innan de läser själva.

Att läsa i par eller grupp i läseboken och sedan jobba med läsförståelseuppgifter i arbetsboken flyter på superfint. Underbara arbetsro!


Fas 2 i cirkelmodellen, att studera texter inom genren instruerande texter för att få förebilder, genomför vi med hjälp av uppgifterna i arbetsboken. Receptet på banangodis blev några sugna på att testa hemma. 


Eleverna visar tydligt att de trivs med vårt nya arbetssätt, när vi nu äntligen är igång med Livet i Bokstavslandet. Jag filar hela tiden på detaljer i undervisningen, för att göra det ännu mera tydligt för eleverna. Bara en så enkel sak som att skriva upp på tavlan vad vi ska göra under varje lektion och kryssa för när vi gjort klart gör att eleverna vet vad som förväntas av dem. En del vill ha arbetsgången på en lapp på sin bänk för att själva kunna kryssa för. De sista fem minuterna samtalar vi i helklass om vad vi lärt oss eller tränat på och det skapar också en större medvetenhet kring lärandet i sig.

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. I So:n är vi i full gång med att förbereda oss för en Jorden runt-resa med klassen! Vi kommer att läsa och lära oss mer om varje världsdel och samla stämplar i vårt Jorden runt-pass. Vi blev så glada över Asien-hälsningen innehållande bilder och film vi fick av Mårten, som har jobbat hos oss, och som just nu befinner sig i Hongkong. Vi kommer få flera uppdateringar, när Mårten snart fortsätter till Nya Zeeland. Han blev jätteglad när vi grattade honom på namnsdagen i fredags med ett foto av klassen. Här är filmen vi fick av Mårten.
Ordning och reda

En viktig del i arbetet för att nå målen är att vi har ordning och reda runt omkring oss. Här nedan redovisar åk 2 sitt arbete med värdegrundstrappan Deltar aktivt och gör mitt bästa för att nå målen och underrubriken Jag har ordning och reda på mina saker.Hallongruppen berättar:
Vi har ordning och reda på våra saker.
Vi hänger upp kläderna vid våra krokar och lägger mössor och vantar på våra hyllor. Vi ställer våra skor snyggt och prydligt på mattan. Vi har extrakläder i en plastlåda på hyllan.
Vi lägger papper vi inte är klara med och nya arbetsblad i våra plastfickor. Röd för svenska och SO, blå för matte och engelska och grön för NO. När arbetsbladen är klara lägger vi dem i tunna svarta pärmen.Vi har ansvarsområden i klassrummet. De är matsalen, soffan och mattan, kapprum och toaletter, diskbänk, blommor och sudda tavlan, korridor och klassrumsgolv, saxar, pennor, lim, lådor och bord.
Alltid när vi kommer in i klassrummet sätter vi oss tysta på våra platser och läser tills läraren säger till.
Lånar man en penna lämnar man tillbaka den.


Tips för att hålla ordning i lådan:
 • Ha stora och små böcker i två olika högar.
 • Alla plastfickor och böcker ska ligga rakt i lådan.
 • En bänkbok får ligga framme på  bordet att läsa när man kommer in i klassrummet.
 • Städa din låda varje gång det är Elevens Val.
 • Sätt pennor och sudd i pennskrin eller liknande.
 • Lägg sakerna så du hittar dem.
 • Stoppa ner papper i rätt plastficka!
 • Placera de största sakerna längst ner i lådan.


Smultrongruppen berättar:

Vi har tränat på att hålla ordning och reda på våra saker.

Vi städade våra lådor i klassrummet. Vi gjorde våra hyllor i kapprummet snygga, så det inte låg några kläder på golvet.

Vi har ansvarsgrupper, som gör uppdrag för att hålla ordning. Varenda grupp gör en liten sak. Det blir fint. 


När många gör litet blir det en stor hjälp.


Läs mer om våra Värdegrundstrappor här.

torsdag 27 oktober 2016

Läsning och värdegrund i vårt bokstavsland

Äntligen har vi kört igång med Livet i Bokstavslandet-arbetet! Livet i Bokstavslandet - läromedlet

Eleverna var väldigt motiverade inför uppstart med Livet i Bokstavslandet i veckan. Ordväggen med första kapitlets tio ord presenterades. Vi samtalade om ordens betydelse och satte in orden i meningar. 

Läsfixaren Spågumman är i fokus i första kapitlet och då framför allt genom att vi tränar på att förutspå. Vi gissade vad kapitlet Fröken är en skönhet skulle handla om utifrån rubrik och bild och sedan läste och samtalade vi kring texten. Vi stannande även upp under och efter läsningen och pratade om vad vi trodde skulle hända sen. 

Det är alltid spännande att hitta rutiner för ett nytt arbetssätt. Den andra lektionen med Livet i Bokstavslandet innehöll stavningskontroll för att få syn på vilka elever som redan kan stava Ordväggens ord innan de ska få skrivläxa efter höstlovet. Tänker att de som redan är säkra på många ord ska få en extra utmaning med lite svårare ord. 

Vi hade par- eller gruppläsning i de nya fina läseböckerna innan vi arbetade med arbetsbokens läsförståelseuppgifter. Det finns sekvensbilder i arbetsboken, så att eleverna får hjälp med att sammanfatta kapitlet. Läseboken med tillhörande läsprotokoll skickas hem över höstlovet (eller "läslovet"). Viktigt att fortsätta träna läsning gärna en stund varje dag för att inte tappa det fina flytet som många övat upp nu. Det är så roligt att följa elevernas läsutveckling! Faktiskt en av de bästa guldkornen med att vara lärare, tycker jag. 

Välkommen till facebook-gruppen Livet i Bokstavslandet - läromedlet där du kan få veta mer.

Bild från tidningen Mama.

Vi fortsätter jobba kring värdegrund på många olika sätt En bilderbok som passar alla åldrar är Hanna huset hunden av Anna-Clara Tidholm. I åk 2 har vi läst och samtalat kring berättelsen. Barnen hade så många frågor att ställa och så många kloka djupa tankar. Vi utgick ifrån läsfixarna i kombination med Aidan Chambers boksamtalsmodell under vårt samtal.


Vi vill ha det trivsamt runt omkring oss. I skolans gemensamma värdegrundsarbete tränar vi extra mycket just nu på att hålla ordning och reda på våra saker. Vi har städat och gjort fint i både klassrum och kapprum. Läs mer om våra värdegrundstrappor här.


FN-dagen firades med att alla skolans elever tågade faddervis tillsammans ut på Labro ängar där vi sjöng och lekte. Tvåorna var så nöjda över att få umgås med faddrarna i femman. En återberättande text skrevs i händelseboken när vi kom tillbaka. I tvåan tränar vi på att använda olika tidsord, t.ex. först, sedan, efter det, lite senare, till sist osv. Några elever snappar stödstrukturen med tidsord och tankekarta på tavlan och vill skriva själva. Många vill gärna att vi skriver tillsammans. Eleverna får då ge förslag på meningar.

Alla barns rätt

En interaktiv bok, Alla barns rätt, förklarar på ett enkelt och kreativt sätt artiklarna i barnkonventionen.I Grej of the day på SO:n har det passat väldigt bra att ta upp om barns rättigheter och den gyllene regeln. En variant på att skrynkla ihop papper (se bild) och liknelsen kring hur man känner sig om man får ett veck på hjärtat när någon säger eller gör något dumt. Vi läste en text om kompisar och mobbning i SO-boken och tittade på en kort film från Friends. Diskussion och samtal kring allt, som jag hoppas kommer att landa på ett bra sätt hos var och en. Fredsduve- och skelettpyssel, samtal om hur man kan hantera de som bråkar eller retas och slutligen filmmys med klasskompisarna blev fredagens innehåll innan höstlovet.

Om du är intresserad av att följa mitt dagliga arbete på instagram, så följ mig där på @lasoskrivundervisning . Välkommen!

Ha nu ett riktigt härligt läslov!