måndag 22 april 2019

Livet i Bokstavslandet läromedlet F - 3


Är du intresserad av ett nytt läromedel tycker jag du ska ta en titt på Livet i Bokstavslandets läromedel F-3. 



Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F-3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar och digitalt material för interaktiva skrivtavlor och projektorer. Livet i Bokstavslandet tar fasta på modern läs- och skrivforskning och utgår från Lgr11.




Här kommer en liten presentation varje årskurs för sig.

Förskoleklassen

Har du sett de nya fina förskoleklassböckerna från Livet i Bokstavslandet? Högläsningsboken är skriven av Cles Nero och innehåller både en berättande del och korta faktatexter (beskrivande och förklarande). Högläsningsboken innehåller temaområden som passar för förskoleklass: känslor och tankar om att börja skolan, vänskap/kamratrelationer, socialt samspel, empati, rättvisa, normer och regler m.m. I den omarbetade arbetsboken för förskoleklass följs det upp med läsförståelse. Lärarwebben innehåller läroböckerna digitalt med tillhörande samtalsbilder och många olika språkövningar. Materialet bygger på Bornholmsmodellen där barnen tränar och stimulerar sin språkliga medvetenhet inför läsinlärningen. Lärarhandledningen är skriven av Lena Palovaara. 





Årskurs 1

I år har jag testat Livet i Bokstavslandets material för åk 1 för första gången. Jag har hunnit ha många ettor genom åren och tycker det är viktigt att skapa rutiner, som går att bygga vidare på. Det är en omställning att börja med nytt material, men jag tycker att vi har fått till det bra och ettorna älskar Livet i Bokstavslandet!
I läseböckerna för åk 1-3 har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s TV-program. I åk 1 jobbar man med en kombinerad metod för läsinlärning, men med betoning på ljudmetoden.
Eftersom eleverna kommer till åk 1 med stor spridning när det gäller läskunnighet, så finns Livet i Bokstavslandets läsebok på två nivåer. På så sätt får alla elever en gemensam läsupplevelse, då de läser samma berättelse, men det ger också läraren möjlighet att individualisera läsundervisningen.
Läseboken innehåller också sju faktatexter som knyter an till tv-programmens och böckernas teman. Tanken med dessa är att eleverna redan från start ska få träna sig i att läsa olika typer av texter. Detta följs sedan upp i åk 2 och 3. Eftersom faktatexterna är lite svårare än läslärans texter, får även elever som läser med visst flyt en utmaning. Faktatexterna passar också att läsas högt för de elever som ännu inte nått så långt i sin läsutveckling.
Förutom läsebok, arbetsbok och lärarhandledning, som är skriven av Tarja Alatalo, finns det en Lärarwebb, som jag använder för gemensamma genomgångar, läs- och språkövningar. Webbappen kan eleverna använda själva och lyssna till texten eller arbeta med ord- och läsförståelse.


Årskurs 2

I Livet i Bokstavslandets material för åk 2 är upplägget detsamma som i åk 1 med en läsebok på två nivåer. Förutom den spännande berättelsen av Ulf Stark finns olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande.
Årskurs 2 har också sin utgångspunkt i UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet Säsong 2 avsnitt 1-8.
Eleverna jobbar i arbetsboken som innehåller samma språkmoment som tv-avsnitten: ljudstridig stavning, dubbla konsonanter, vokaler och konsonanter m.m. Här finns också uppgifter där eleverna får träna på att känna igen och själva skriva de olika texttyperna som de läst i läseboken, samt övningar som tränar läsförståelsestrategier. Marie Trapp och jag är författare till arbetsboken.
I Livet i Bokstavslandet Handstilsbok Åk 2 får eleverna fortsätta träna på att forma fina bokstäver på rätt sätt.
Lärarhandledningen, som Marie Trapp och jag också skrivit, innehåller tips inför de språkliga momenten i arbetsboken, modellektioner till arbetet med läsförståelse och hur man kan använda läs- och skrivstrategier med utgångspunkt i läsebokens texter. I lärarhandledningen finns också en massa användbara kopieringsunderlag bl.a. kartläggningar, terminsplaneringar och läxor.
Med en inloggning till Lärarwebben får du tillgång till allt du behöver för att guida dina elever till det de ska arbeta med i sina böcker. De digitala introduktionerna är övningar till varje kapitel i läseböcker och arbetsbok - bilder att prata kring före och efter läsning, ord och begrepp, skrivövningar och annat att laborera med tillsammans på en storbildsskärm i klassrummet.
Dessutom finns elevens digitala webbapp för att träna mera.


Årskurs 3

I Livet i Bokstavslandets material för åk 3 får eleverna utveckla förmågor och kunskaper i ämnet svenska motsvarande kunskapskraven för åk 3.
Årskurs 3 har utgångspunkt i UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet Säsong 3 avsnitt 1-8.
Eleverna läser i läseböckerna som finns på två nivåer: röd och grön. I A-kapitlen läser eleverna vidare om Ami, Bruno, Coco och Dani och deras kompisar: en fantastiskt fin berättelse av Ulf Stark. B-kapitlen består av olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och även argumenterande. B-texterna knyter an till kapitlens A-texter.
Arbetsboken innehåller samma språkmoment som tv-avsnitten: ljudstridig stavning (lj, nk, dj, hj, stj, sch, ch och k) men även flera andra grammatiska moment utifrån Lgr11. Här finns också uppgifter där eleverna får träna läsförståelsestrategier samt att lära mer om och skriva alla de olika texttyper som de läst i läseboken. Malin Wedsberg har skrivit språkövningarna och jag de övriga, som handlar om läsförståelse och skrivande enligt cirkelmodellen.
I Handstilsboken Åk 3 får eleverna fortsätta träna på att forma fina bokstäver på rätt sätt.
Lärarhandledningen, som jag också skrivit, innehåller språk- och temaaktiviteter utifrån samma teman som i UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet och även många värdegrundsövningar, som passar till läsebokstexten. Det finns kopieringsunderlag med bildsekvensövningar, stödmallar och checklistor till texttyper, kartläggningar, terminsplaneringar m.m.
Med en inloggning till Lärarwebben får du tillgång till allt du behöver för att guida dina elever till det de ska arbeta med i sina böcker. De digitala introduktionerna är övningar till varje kapitel i läseböcker och arbetsbok - bilder att prata kring före och efter läsning, ord och begrepp, skrivövningar och annat att laborera med tillsammans på en storbildsskärm i klassrummet.
Elevens egna digitala webbapp är till för att träna läsförståelse kopplat till läseboken.

Läs mer

Det finns smakprov och provlektioner på Libers hemsida där du kan testa materialet: 

Här har jag beskrivit hur jag lagt upp arbetet i åk 2 och åk 3:

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. Där delar jag med mig av checklistor, arbetsscheman och andra övningar som kan vara bra att använda.

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me

eller via min facebook-sida Educreation by M.E. Läs- och Skrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer.

Hälsningar Marika