lördag 29 april 2017

Cirkelmodellen kring återberättande text

Livet i Bokstavslandet ger rika möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt där samtala, läsa och skriva tillsammans i klassen grundlägger elevernas förmåga att så småningom kunna använda sina läs- och skrivstrategier på individuell nivå. 

Tack vare den genrepedagogiska cirkelmodellen i fyra faser får eleverna en tydlig struktur för sitt skrivande samtidigt som de läser och samtalar kring de olika texterna de möter. Här har jag beskrivit hur vi arbetat med cirkelmodellen kring återberättande text. 

Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper
Vi hade gemensamt textsamtal kring kapitel 6B, Om klockan, i Livet i Bokstavslandets läsebok. Som alltid när vi går igenom en ny text använder vi oss av läsfixarna. Före högläsningen förutspår vi utifrån bilder vad texten ska handla om. Under högläsningen reagerar vi på nya ord och reder ut dem. Under och efter högläsningen ställer vi frågor och försöker hitta svar på dem. Till slut sammanfattar vi texten. Denna gång sammanfattade vi den återberättande texten om studiebesöket Hos urmakaren i mindre grupper, så att alla elever skulle få komma till tals.

Bildsekvensövningen gick till så här: Eleverna delades in i grupper om fyra. Varje elev fick en bild. De skulle inte visa för de andra utan en i taget fick beskriva för gruppen vad de hade på sin bild. Sedan kom de överens om i vilken ordning bilderna skulle komma. Till slut vände de bilderna så alla kunde se och bilderna lades kronologiskt från vänster till höger. Eleverna tränade tillsammans på att återberätta texten muntligt. Till sist återberättade vi texten tillsammans. 
Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder
Följande lektion fortsatte vi med parläsning av samma text efterföljt av arbete i arbetsboken där eleverna bland annat skulle sammanfatta den återberättande texten skriftligt. Jag uppmanade eleverna att använda sig av tidsorden Först, Då, Efter det, Till slut i början av sina meningar för att variera sitt ordval.

Att samarbeta i par fungerar väldigt bra i klassen. Vi får arbetsro samtidigt som jag ser att eleverna utvecklas och lär sig mycket av varandra. 
Fas 3: Skriva gemensam text
Gemensamt arbete kring en klassutflykt vi gjorde till Kolmården i åk 1 passade sedan väldigt bra. En rolig övning där alla elever aktiverades. Eleverna fick bilder från klassresan, som skulle klippas ut och placeras i kronologisk ordning i en planeringstabell där också tidsorden fanns med. Vi samtalade kring bilderna och skrev stödord till. Slutligen skrev vi den återberättande texten med hjälp av stödord och tidsord.


Klassresan till Kolmården

Först åkte vi buss till Kolmården. Det var när vi gick i klass 1.
Då letade vi efter ett gyllene strutsägg. Vi fick ledtrådar om djur för att hitta ägget.
Efter det kom vi till kamelerna. Där hittade vi det gyllene strutsägget.
Till slut fick vi leka i Kulmården. Vi klappade också djuren i Barnens lantgård.

Vi gjorde också en annan övning där vi återberättade till en bild vad som hände när fröken blev sjuk i kapitel 6A. Återigen använde vi oss av samma tidsord. 
Fas 4: Skriva text individuellt eller i par
Nu var det förberedande arbetet klart och eleverna var redo att skriva en återberättande text på egen hand. De planerade sina återberättande texter med stödord i en planeringstabell. Det var helt upp till var och en vad de ville skriva om. Några valde att skriva om en resa de gjort tillsammans med sin familj och andra valde att skriva om klassresan, men med egna ord. Här nedan är ett exempel av en elev, som skrev om när systern fick hjärnskakning. Att läsa för att uppleva och lära i ett meningsfullt sammanhang och där eleverna känner att de är delaktiga är en viktig del i läs- och skrivundervisningen och också någonting som tas upp i vår läroplan. Cirkelmodellen ger utmaningar för alla elever och gynnar även elever med svenska som andraspråk.

Det som jag gillar extra mycket med att arbeta med cirkelmodellens alla faser är att arbetssättet blir varierat, känns meningsfullt och eleverna får verktyg för att kunna producera mer avancerade texter längre fram.

När eleverna lärt sig strukturen för de olika texttyperna blir nästa steg att öka på textmängden lite grann och variera ordvalet ännu mer.  Det kommer att bli ett av målen under nästa läsår, i åk 3.


Länktips:

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

Cirkelmodellen i berättelseskrivande, åk 2

Cirkelmodellen kring instruerande texter

Checklista och kartläggning i Livet i Bokstavslandet

Olika texttyper i åk 2Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Där kan du också delta i små tävlingar och vinna böcker från Livet i Bokstavslandet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar