söndag 24 november 2019

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. (Lgr11) 

I skolan ska eleverna få delta i språk, använda språk och uppleva språk. Livet i Bokstavslandet ger rika möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt där samtala, läsa och skriva tillsammans i klassen grundlägger elevernas förmåga att så småningom kunna använda sina läs- och skrivstrategier på individuell nivå.

Att läsa för att uppleva och lära i ett meningsfullt sammanhang och där eleverna känner att de är delaktiga är en viktig del i läs- och skrivundervisningen. 

Cirkelmodellen innebär många tillfällen där man integrerar tala, lyssna, läsa och skriva med ämnesinnehållet i undervisningen. 
Så här kan man arbeta kring beskrivande texter i Livet i Bokstavslandet:

Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper
Genomför ett textsamtal kring kapitel 3B, Scoutstugan Ekorren, i Livet i Bokstavslandets läsebok. Träna på att plocka ut viktiga innehållsord eller nyckelord ur texten och låt eleverna ställa frågor om innehållet. I arbetsboken får eleverna skapa egna meningar med hjälp av nyckelorden från samma text. 
Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder
Eleverna fortsätter sitt arbete i arbetsboken med att läsa en text om ekorren. Till sin hjälp har de en planeringstabell med rutor och bilder, som underlättar letandet efter de viktiga nyckelorden om var ekorren lever, hur den ser ut, vad den äter, hur den bor osv. Tack vare lucktexten i arbetsboken kan eleverna på ett enkelt sätt fylla i nyckelorden och få en bild av hur en egenskriven text om ekorren kan se ut. Gå också igenom en stödmall för beskrivande text om djur för att tydliggöra upplägget.Beskrivande text om fladdermusen och stödmall
finns som provlektion på Libers hemsida.


Fas 3: Skriva gemensam text
Fortsätt med gemensamt arbete kring ett av djuren, som finns som kopieringsunderlag i Lärarhandledningen, exempelvis fladdermusen. I det gemensamma arbetet återupprepas hela proceduren med att plocka ut nyckelord och fylla i planeringstabell. En lektion som blir både intressant och spännande!

Skriv en gemensam text om fladdermusen utifrån de nyckelord ni har plockat ut och skrivit i planeringstabellen. Vid behov markera med olika färger på tavlan vilka ord som går att byta ut i meningarna och vilka som kan vara kvar.
Fas 4: Skriva text individuellt eller i par
Nu är det förberedande arbetet klart och eleverna är redo att skriva på egen hand. 
Eleverna får önska egna djur att skriva om. Det finns 13 st lättlästa beskrivande texter om djur som kopieringsunderlag i Lärarhandledningen.Arbetsgången med arbetsschema och checklista
finns gratis att skriva ut från Livet i Bokstavslandets fb-grupp.


Eleverna läser texterna och har till sin hjälp en arbetsgång som påminnelse. Eleverna ritar också av sina djur och får på det sättet upptäcka och studera djurens utseende på nära håll.

En checklista finns med för att synliggöra för eleverna hur texterna ska byggas upp. Det handlar både om att få syn på de genretypiska dragen som en beskrivande text om djur ska innehålla och även det som handlar om språkets struktur, såsom meningsbyggnad, stavning och interpunktion.

Allt detta arbete där man samtalar, läser och diskuterar beskrivande texter gör att elevernas medvetenhet ökar. Den oerhört viktiga fas 3 där man skriver gemensamt gör att alla elever förstår hur man ska göra. Dela gärna upp arbetet så att ni först plockar ut nyckelord tillsammans och sedan får eleverna göra det på egen hand i sin egen text (fas 4). Fortsätt sedan med att skriva texten tillsammans (fas 3) och eleverna gör sedan individuellt med en text de själva valt (fas 4). Ju färre steg att göra i taget desto större chans att alla elever lär sig arbetsgången. Det funkar väldigt bra att växla mellan fas 3 och 4! Gör om och gör rätt ifall några elever inte har förstått.

Lättläst faktatext om lodjuret, en planeringstabell, en checklista....
och slutresultatet blir fantastiskt!


I Livet i Bokstavslandet för åk 2 utgår allt skrivande från cirkelmodellen. Eleverna får skriva olika typer av texter, t.ex. instruerande, berättande, beskrivande, poetiska och återberättande texter. I lärarhandledningen finns många olika kopieringsunderlag, t.ex. planeringstabeller, stödmallar och checklistor till de olika texttyperna.


Länktips:

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.


Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Educreation by M.E. uppdateras med jämna mellanrum. 


Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar