måndag 26 februari 2018

Övning inför de nationella proven i åk 3

Till dagens lektion hade jag gjort i ordning frågor, som påminner om ett nationellt prov i läsförståelse, med fyra olika svarsalternativ. Eleverna fick läsa sidan 67 i Livet i Bokstavslandets läsebok och svara på frågorna. Först fick eleverna testa enskilt och sedan gick vi igenom texten och svaren gemensamt. Vi pratade om att det är bra att vara noggrann och att gå tillbaka och läsa texten igen om man är osäker på en fråga. Finns inte exakt rätt svar väljer man det som passar bäst.

Vi tränade också på att skriva en förklarande text (faktatext) med hjälp av givna nyckelord. Både läsförståelseövningen och skrivövningen handlade om samma ämne, stjärnfall och blinkande stjärnor. Skrivövningen finns i Livet i Bokstavslandets arbetsbok.

De som har läseboken för åk 3 och är intresserade av att testa läsförståelseövningen kan ladda ner den genom att klicka nedan:

Läsförståelseövning Livet i Bokstavslandet

Vill man testa läseboken digital, så kan man beställa gratis utvärderingsabonnemang genom nedanstående länkar. Röd är den svårare nivån på texten.

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 3 nivå röd Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang 

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 3 nivå grön Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang


Läs mer:

Föreläsning om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik

Tema flytt och flykt i beskrivande och berättande texter

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om flytt och flykt

Livet i Bokstavslandets språkutvecklande klassrum

Expert- och hemgrupper i Livet i Bokstavslandet

Femfältare i Livet i Bokstavslandet

Bildsekvensövning med Livet i Bokstavslandet

VÖL-tabell i Livet i Bokstavslandet

Lässtrategier före, under och efter läsningen i Livet i Bokstavslandet


Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Gör inlägg med hashtag #livetibokstavslandet så repostar jag!

Välkommen!

Hälsningar Marika 

tisdag 20 februari 2018

Religionstema i åk 3


Under en lång period har vi arbetat med religion under SO-lektionerna.

Målet är att eleverna ska:

 • förstå vad som menas med begreppen religion och religionsfrihet.
 • känna till minst tre religioner.
 • känna till symboler, högtider, berättelser och byggnader för religionsutövning inom kristendom, judendom och islam
 • göra jämförelser och se likheter och skillnader mellan religionerna.
 • delta aktivt i grupparbeten och diskussioner.
 • reflektera kring livsfrågor.
 • koppla det vi samtalar kring till egen erfarenhet och åsikt.

Det jag har haft i åtanke med undervisningen är att hela tiden arbeta språkutvecklande. Vi har exempelvis gått från det muntliga till det skriftliga, samarbetat, diskuterat, skrivit många texter gemensamt, arbetat med stödstrukturer i form av tabeller, stödmallar, grafiska figurer och startmeningar. De nya orden och begreppen har uppmärksammats återkommande i olika texter och filmer. En vinst i temaarbetet är att eleverna samtidigt fått träna på att skriva både beskrivande och berättande texter.

Ni som använder Livet i Boksatvslandets läromedel kommer att känna igen er. Samma upplägg och arbetssätt i mångt och mycket, för att alla elever ska förstå innehållet i undervisningen.

Vi inledde temat med att reflektera kring en VÖL-tabell och skriva ner vad vi vet och önskar veta om religion.

VÖL-tabell
(kopieringsunderlag från Livet i Bokstavslandets
lärarhandledning åk 2 och åk 3)

Vi fyllde sedan i en femfältare. Det blev lite småfnissigt i klassen när vi fick översättningen troslära när vi googlade på ordet religion. Här fick vi tillfälle att prata om vad tro och lära är och i ett sammansatt ord blir det troslära. Eleverna tog upp att man kan komma att tänka på läran om trosor eller staden Trosa i det sammanhanget. Sedan fnissade vi lite till.

Femfältare
(från Livet i Bokstavslandet)

Eleverna delades in i grupper och varje grupp fick ett kuvert med bilder, som skulle sorteras. På bilderna fanns det olika symboler, byggnader, böcker och "gubbar" (religiösa ledare). Utifrån ledtrådar i bilderna och diskussioner i grupperna sorterade eleverna bilderna i tre olika rader. Vi läste också en faktatext om de tre världsreligionerna och sammanfattade gemensamt vad vi lärt oss i den sista kolumnen i vår VÖL-tabell.
Vi pratade vidare om begreppet religionsfrihet och att alla har rätt att tro på vad de vill. Många förslag kom upp om vad man kan tro på, t.ex. Big Bang, fotboll, smurfar, änglar, tomten, rymden, spöken, älvor m.m. Någon uttryckte att man inte måste tro på något speciellt. Fast det är bra om man tror på sig själv, kontrade en annan. Än en gång en lektion med både skratt och allvar!
Berättelsen om Abraham och Sara från Barnens Bibel höglästes och sedan fick eleverna ordna bilder till berättelsen i rätt ordning och hjälpas åt att återberätta muntligt. Till slut skrev eleverna egna sammanfattningar av berättelsen med bilderna som stöd.

Vi pratade om att judarna också läser Gamla Testamentet i Bibeln medan muslimerna läser Koranen. Jag hade möjlighet att visa upp båda böckerna och uppmärksammade att det också i Koranen går att läsa om Abraham.

I Abrahams släktträd såg vi att de tre religionerna kristendom, judendom och islam alla härstammar från Abraham och därför kallas för de abrahamitiska religionerna.

fondi.se

Vi fortsatte religionstemat med att gå djupare in på varje religion. I Boken om SO 1-3 läste vi faktatexter, som vi sedan plockade viktiga nyckelord ur. Jag hade gjort i ordning en tabell där eleverna enkelt kunde avläsa vilka slags nyckelord, som skulle med. Slutligen skrev vi egna beskrivande texter/faktatexter utan att titta i boken. Till en början skrev vi mycket gemensamt, men mot slutet, när vi hade läst om den andra och tredje religionen, ville fler och fler skriva på egen hand. Startmeningar fanns till de elever som behövde det.

Det finns mycket som är bra med Boken om SO 1-3, men extra glad blev jag över att utdragen ur både Bibeln och Koranen är skrivna mera lättförståeligt för barn.
Återigen gjorde vi jämförelser mellan kristendom, judendom och islam. Eleverna upptäckte nu flera likheter och skillnader när de fyllde i en stödmall där alla tre religionerna fanns med. De som ville kunde ta hjälp av tabellerna de använt först och samarbeta i par.
Stödmallen har jag skapat med inspiration från Cecilia Sundh där hon i sitt blogginlägg Stötta tankarna skriver om hur viktigt det är att hjälpa eleverna att sortera och strukturera tankar och information.
Vid genomgången efteråt fyllde jag i elevernas jämförelser mellan religionerna i ett Venn-diagram med tre cirklar på tavlan. Det blev bra diskussioner om vad som faktiskt var olikheter eller likheter och eleverna hade möjlighet att stå för sin åsikt om t.ex. stjärnan är gemensam för alla religioner eller inte.Avslutningsvis fick eleverna göra en självskattning av sina kunskaper i en matris. Utifrån den kunde jag utläsa vad eleverna kände sig mer eller mindre säkra på.

Om det är någon som vill använda något av mitt material, så går det självklart bra. Länkar till bl.a. min Dropbox finns nedan.


Bilder till sorteringsövningen

En läsande klass: åk 3 Religioner i Sverige

LPP Världsreligioner åk 3

Tabell för en religion

Tabell för tre religioner

Matris

Testa Discovery Education Espresso gratis i två veckor

Testa Boken om SO 1-3


Läs mer:

Kooperativ fyrfältare

Föreläsning om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik

Tema flytt och flykt i beskrivande och berättande texter

Livet i Bokstavslandets språkutvecklande klassrum

Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Educreation by M.E. Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Gör inlägg med hashtag #livetibokstavslandet så repostar jag!

Välkommen!

Hälsningar Marika 

lördag 10 februari 2018

Lektionstips i SO: Min egen tidslinjeEn trevlig uppgift, som jag använt mig av i många klasser är Min egen tidslinje. Eleven kan med förälders hjälp skriva in några viktiga händelser från sitt liv och klistra in ett par foton. I övningen ingår också att göra en kort muntlig presentation av sin tidslinje.

Den här övningen passar bra vid uppstart av ett tema t.ex. Boken om mig eller Forntiden. Eleverna får lära sig vad en tidslinje är och man kan fortsätta diskutera kring tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

De muntliga presentationerna i helklass eller mindre grupper ger eleverna olika perspektiv på sina egna och andras identiteter kring ett vardagsnära och viktigt ämne. Samtidigt blir det en bra övning i att tala inför grupp med enkla meningar och bilder som stöd.

Ladda ner lektionstipset genom att klicka nedan:

Min egen tidslinje

En utvecklad variant av Min egen tidslinje finns på Lektionsbanken.. Här kan eleven välja att skriva om en vecka, en månad, ett år eller en längre period av sitt liv:

https://lektionsbanken.se/lektioner/min-tidslinje/

Viktigt tillägg:
En brasklapp är att undvika ämnen där olika socioekonomiska skillnader kan framträda eller där andra känsliga och integritetskränkande uppgifter riskerar att beröras. Lärarens lyhördhet är förstås viktig. Här kommer några tips eleven kan skriva om:
 • Något roligt, intressant eller annorlunda jag sett på TV eller Internet.
 • Ett dataspel jag spelat.
 • När jag testade en ny sport, hade träning eller match.
 • Något jag gjorde utomhus.
 • Det roligaste vi gjorde i skolan.
 • När jag gjorde något roligt.
 • Det jag tycker om.
 • En bok jag har läst.

En väldigt uppskattad läxa!

I min trea ger vi i snitt två läxor per vecka. Läsläxan är alltid med och sedan varvar vi matematik, engelska och stavning. Den här veckan blev lite annorlunda med läsning och tidslinje istället. En väldigt uppskattad läxa och så mysigt att se bilder på eleverna från när de var små!


Läs mer:

Forntidsresan

Föreläsning om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik

Tema flytt och flykt i beskrivande och berättande texter

Livet i Bokstavslandets språkutvecklande klassrum


Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Gör inlägg med hashtag #livetibokstavslandet så repostar jag!

Välkommen!

Hälsningar Marika