lördag 9 september 2017

Lässtrategier före, under och efter läsningen i Livet i Bokstavslandet

Före läsningen: Visa bilden på förstoringsglaset som symboliserar lässtrategin att reda ut nya ord och uttryck. Ta upp och prata om ord som kan vara nya för eleverna. Samtala om betydelse och stavning, för att eleverna ska få en förförståelse före läsningen.

Läs kapitlets rubrik och visa den första bilden för eleverna. Diskutera vad ni tror texten kommer att handla om utifrån rubrik och bild. Lässtrategin, som hjälper oss att plocka fram våra tidigare erfarenheter och förutspår vad som kommer att hända i texten, symboliseras av spåkulan. Den visar att vi ska förutspå (att gissa vad som kommer att hända, att göra förutsägelser). Lässtrategin används både före, under och efter läsningen.

Under läsningen: Högläs texten. När eleverna reagerar på oklarheter räcker de upp handen. Gör då en notering i texten och fortsätt läsa till ett naturligt stopp. Diskutera sedan de nya orden och deras betydelse.

Efter läsningen: Berätta för eleverna att lässtrategin att sammanfatta symboliseras av en cowboyhatt och ett lasso. Med hjälp av lassot kan cowboyen fångar in det viktigaste i texten. När man sammanfattar en text berättar man  inte allt, utan bara det viktigaste. Gör gärna en bildsekvensövning för att sammanfatta kapitlet muntligt med hjälp av bilder.

Bilden på mikrofonen symboliserar att vi ställer olika typer av frågor på texten där svaren går att hitta på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Att ställa frågor på raderna innebär att svaret går att hitta i texten. Att ställa frågor mellan raderna innebär att man genom att leta ledtrådar och dra slutsatser kan hitta svaren, trots att det inte står klart uttryckt i texten. Frågor bortom raderna innebär att svaret finns hos läsaren själv. Låt eleverna tänka själva en stund om de ar någon fråga kring texten. Ge förslag på frågeord att inleda frågan med.
Visa bilden på pensel och palett, som symboliserar att vi kan plocka fram inre bilder och att aktivera våra sinnen. När man upplever bilder i sina huvuden så kan man inte bara se, utan också höra och känna.

I Livet i Bokstavslandets lärarhandledning och arbetsbok för åk 2 presenteras lässtrategierna till en början var för sig. I det gemensamma textsamtalet i klassrummet medvetandegörs eleverna om vilka lässtrategier som är lämpliga att använda när man läser eller skriver olika typer av texter. I Livet i Bokstavslandet för åk 3 kommer läsförståelsearbetet att fortlöpa, men alla lässtrategierna finns med från första början.

Den verkliga kraften i förståelsestrategierna kommer efter att strategierna har lärts ut och eleverna börjar tillämpa dem på alla texter. Det är avgörande att vi som lärare inser skillnaden mellan att lära våra elever en lista med strategier och att lära dem bli strategiska läsare och tänkare. 
(Gear, 2015)

Det är samtalet kring det lästa som är det viktiga och i den social interaktionen i samtalet mellan lärare och elev, där eleven till en början härmar och gör som läraren, men så småningom använder strategierna mer flexibelt på egen hand. Metakognition innebär att eleven blir medveten om sina egna tankeprocesser, den inre rösten. Eleven tänker om texten och sitt eget tänkande.


Läs mer:

Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Gör inlägg med hashtag #livetibokstavslandet så repostar jag!

Välkommen!

Hälsningar från Marika ♥ ♥ ♥ ♪♫•*¨*

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar